Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Последни новости

Донациска акција - донирана е опрема за заштита од Ковид 19

Дата: 30.04.2020

Денес во Општина Тетово Центарот за управување со промени заедно со партнерските организации донираше опрема за заштита од Ковид 19 која опфаќа 4800 заштитни маски за лице, 625 визири и 550 антибактериски сапуни на природна база.

1100 сапуни на природна база изработени од жена претприемач и наменети во борбата против Ковид 19

Дата: 27.04.2020

Центарот за управување со промени заедно со неговите партнери во рамки на проектот „Развој на микропретпријатија во прекуграничната област” продолжува со хуманата мисија во борба против Ковид 19. Покрај маските за лице и заштитните визири кои беа изработени од страна на жени претприемачи, тимот на ЦУП ја идентификуваше и препозна потребата од донација на антибактериски сапуни и ги насочи своите цели кон излегување во пресрет на оваа потреба.  

ЦУП се вклучи во борбата против Ковид 19

Дата: 26.04.2020

Центарот за управување со промени преку проектот „Развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област” се вклучи во борбата против новиот вирус КОВИД 19 и ублажување на последиците од него.

Акцијата продолжува-изработени 1250 заштитни визири

Дата: 23.04.2020

Андријана Лефковска е успешна жена претприемач која е активно вклучена во проектот “Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област”, таа заедно со тимот кој го имплементира истиот одлучија да вложат заеднички напори, користејќи го своето знаење и опрема, да дадат свој придонес и да помогнат на својата земја со снабдување на заштитни визири.

ЦУП и партнерите во хумана мисија во период на пандемијата од КОВИД 19

Дата: 17.04.2020

Во рамките на "Проектот за развој на микро-претрпијатија на жени во прекуграничната област" жените претприемачки заедно со тимот кој го имплементира истиот, беа исправени пред нов предизвик, како да го прилагодат процесот на производство на новите потреби на пазарот, но и изменетиот начин на живот согласно мерките за заштита од ковид 19.

Комплетиран процесот на имплементација на CAF моделот за управување со квалитет во Собранието на Република Северна Македонија

Дата: 06.03.2020

Го комплетираме процесот на имплементација на CAF моделот за управување со квалитет во Собранието на Република Северна Македонија. На 5-ти и 6-ти март 2020 година, организиравме работилница за приоритизација на предложените мерки за подобрување со претставници од сите организациони единици на Собранието. Целта на овој процес е да се подобри организацијата и работата на Собранието преку вклучување на вработените во идентификување на области за подобрување и мерки кои ќе се реализираат во период од 2 години. Имплементацијата на CAF моделот се одвива во рамките на Програмата за парламентарна поддршка која се реализира од страна на Националниот демократски институт, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас Цивилис. CAF (Заедничка рамка за проценка) претставува европски модел за управување со квалитет во институциите од јавниот сектор.

Проекти

Проекти

Програма за парламентарна поддршка

Работна програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Повеќе...
Новости

Новости

Донациска акција - донирана е опрема за заштита од Ковид 19

1100 сапуни на природна база изработени од жена претприемач и наменети во борбата против Ковид 19

ЦУП се вклучи во борбата против Ковид 19

Повеќе...
Публикации

Публикации

Повеќе...
Повици

Повици

Повик 08/2020 за за набавка на услуги за планирање и спроведување анкети за утврдување на јавно мислење

Повеќе...

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики.
Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка ќе го поддржи Собранието на Република Северна Македонија (Собранието) во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка ќе биде имплементирана од Центарот за управување со промени (ЦУП), Националниот демократски институт (НДИ) и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Работна програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието

Испораката на услуги на граѓаните е суштината на работата на повеќето владини институции. Обврските како плаќање данок, обновување на возачките дозволи, запишувањето во училиштата и аплицирањето за бенефиции, се дел од интеракциите што граѓаните ги имаат со Владата. Подобрувањето на пристапноста на јавните услуги до сите групи граѓани, вклучително и ранливите групи (маргинализираните групи, етничките малцинства, лицата со инвалидитет) е клучно во градењето доверба во владата и спроведувањето на неопходните структурни реформи во согласност со стандардите на ЕУ.

Фокусот на оваа програма ќе биде ставен на овие услуги поврзани со животни настани, поточно 118 услуги што се однесуваат на разни животни настани, категоризирани во осум области:
- Начин и постапка за започнување бизнис 
- Семејство 
- Вработување 
- Учење / студирање 
- Поведување на прекршочна постапка 
- Општа деловна постапка 
- Преместување (на пример, промена на лични документи, добивање информации за јавни услуги на местото на преместување, како што се училишта, болници).

Активностите во работната програма за подобрување на јавните услуги во голема мерка опфаќаат зајакнување на капацитетите на ГО за зачувување на интересите на граѓаните и нивните основни права, со што се придонесува за еден од столбовите на современите демократии - одговорна, транспарентна, партиципативна, инклузивна и ефикасна јавна администрација со висок квалитет на испорака на услуги за граѓаните. Работната програма предвидува партиципативен процес, воден од ЦУП во тесна соработка со мрежите на граѓанските организации и надлежните институции со цел да се идентификуваат мерките на политики за да се обезбеди пристап за сите граѓани кон подобри, побезбедни и поефикасни услуги.

Период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Донатор:
Европска Унија

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна. Ќе се подготват соодветни планови со цел да се изградат капацитетите на жените претприемачи околу три блока на поддршка:

1. Градење на вештини и способности на потенцијалните претприемачи за започнување сопствен бизнис. 

2. Подобрување на производството и приходот за постојните микро-претпријатија и организирање на поддршка за градење на капацитетите на фирмите поврзани со производство на нови производи, подобрување на продажбата и трговијата, вмрежување и B2B средби.

3. Ревидирање на политиките за развој на микро-претпријатија и поддршка на женско претприемништво. 

Период: 01.04.2018 - 30.09.2020

Донатор:
Делегација на Европската унија

Поддршка за креирање политики базирани на докази во секторот на образование

Проектот има за цел да воспостави аналитичко одделение во рамки на Министерството за образование и наука, и притоа да ја развие аналитичката функција во Министерството. Проектот вклучува дефинирање на организацијата на аналитичкото одделение, регрутирање кадар, подобрување на капацитетите и дефинирање на работни процедури. Исто така, ќе бидат анализирани централните информациски системи за образование и ќе бидат даде препораки за подобрување, вклучувајќи изработка на процедури за прибирање и размена на податоци во рамки на институциите од секторот на образование.

Период: 05.12.2018 - 04.08.2020

Донатор:
Британска амбасада Скопје преку УНИЦЕФ

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2020

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Мои пари, моја одговорност: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија

Намерата на проектот е да се подобри праксата и учеството на локалните засегнати страни во сите фази на процесот на локално буџетирање, преку што ќе се зголеми ефикасноста на трошењето на општински пари и ќе се подобри фискалната транспарентност во општината во корист на граѓаните. Проектот се имплементира во повеќе општини од страна на организации кои се дел од мрежата ФИСКАСТ. Центарот за управување со промени е одговорен за соработка со Општина Ѓорче Петров за сите планирани активности и очекувани резултати.

Период: 01.05.2017 - 31.05.2020

Донатор:
УСАИД, Civic engagement project - Ист-Вест Менаџмент Институт

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk