Следење на административната правда

Проектот го следи и набљудува спроведувањето на законските одредби за ефикасна и професионална државна и јавна администрација. Следењето во глобала ги опфаќа процедурите и постапките за вработување и вклучува селективност во пристапот, политички влијанија, оценувањето на вработените, како и можностите за напредување и професионален развој и многу други системи и состојби кои се важни за работењето. На институционално ниво, се набљудува обемот и ефикасноста на државната администрација како и нејзината крајна цел да одговори на потребите на граѓаните со соодветни услуги. Се нудат решенија и препораки за надминување на проблемите кои биле идентификувани.

Период 01.08.2016 - 31.03.2018

Донатор: Британска амбасада

Краен корисник на проектот: Национални и локални институции, вработени во администрацијата и граѓани

Главна цел:

Проектот ќе отвори една поширока јавна дебата, ќе ја подигне свесноста за значењето на ефикасноста и ефективноста на државната и јавната администрација во служба на граѓаните и ќе придонесе за воспоставување подобри и поефикасни практики во државната и јавната администрација.

Очекувани резултати:

  • Утврдување на реалните состојби во администрацијата и идентификување на критичните точки за поефикасно и поефективно работење;
  • Следење на утврдените состојби и разгледување во однос на различни системи за ефикасност како вработување, изведување на работата, напредување и кариерен развој, мобилност итн.;
  • Донесување соодветни препораки и решенија – нови предлог мерки, нови процедури, соодветни протоколи за работа, одлуки или правилници кои ќе ја унапредат работата на државната и јавната администрација.

Проектот е поддржан од Британска амбасада СкопјеПубликации од проектот

Галерија на проектот

Конференција - Ефикасност на државната и јавната администрација

Упатство за излез од лавиринтот на административната постапка

Управни постапки и барања до администрацијата

Жалбени постапки

Тужби од граѓаните

Трошоци во текот на управните постапки

Стручна дебата за управно-правната помош и заштита на граѓаните

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Анализа на управно судската заштита во работата на управниот суд

Анализа на управно судската заштита во работата на вишиот управен суд

Видео

Прилог на Телевизија Алсат-М за управно-правната заштита на граѓаните

Прилог на Телевизија Алсат-М за управните постапки, во кој се претставени наодите на истражувањето на Центарот за управување со промени за работата на второстепените комисии и управните судови. За управно-правната заштита говорат извршниот директор на ЦУП, Неда Малеска - Сачмароска и авторот на истражувањето, професорот Драган Гоцевски.

За проблемот со привремените вработувања во јавната администрација

Извршниот директор на Центарот за управување со промени, Неда Малеска Сачмароска, одговара на прашањето поставено до платформата Само Прашај, за проблемот со привремените вработувања во јавната администрација и на кој начин праксата на нивната трансформација во постојан работен однос го изигрува системот на вработувања според заслуга , кој треба да се применува во јавниот сектор. 

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии во соработка со Центарот за управување со промени.

 

Ставовите и мислењата на граѓаните за јавната администрација се најважни

Државната и јавната администрација треба да биде сервис на граѓаните и на бизнис секторот. Гордана Стефковска Вељановска проектен менаџер на проектот Административна правда објаснува каква е состојвата во Македонија по ова прашање. 

Изјава за медиумите: Ефикасност на државната и јавната администрација

На 29-ти март во хотел Александар Палас се одржа националната средба на тема: Ефикасност на државната и јавната администрација – со работен наслов – вработувањата во администрацијата.

Во рамките на настанот беа презентирани два извештаи, од кои едниот се однесува на обемот на администрацијата, анализиран од различни аспекти. Вториот извештај се однесува на перцепциите и мислењата на граѓаните во однос на големината и ефикасноста на државната и јавната администрација и е добиен со теренско истражување на репрезентативен примерок.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk