Работна средба со МИОА

Дата: 04.05.2018

Центарот за управување со промени одржа денеска работна средба со претставници на Министерството за информатичко општество и администрација за спроведување на функционална анализа, во рамки на проектот "Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација".

Проектот “Поддршка на реформата на јавната администрација” се стреми да ги зајакне принципите на добро владеење во јавната администрација, преку зајакнување на транспарентноста и отчетноста на институциите и воведување на систем за отворени податоци; подобрување на процесите на стратешко планирање и следење на политиките на Владата, а со тоа унапредување на ефективноста и ефикасноста на политиките; засилување на принципите на управување со човечкиот капитал во администрацијата врз принципите на заслуги и обезбедување на инклузивност и предвидливост на легислативата. 

Галерија на новоста

Работна средба

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk