Продолжување на Повикот за доделување грантови во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ за Вардарски и Источен регион

Дата: 14.06.2017 година

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје, во соработка со Асоцијација за Менаџмент Консалтинг 2000 (МКА-2000) и Центарот за истражувачко новинарство СКУП-Македонија (СКУП-Македонија) го имплементира проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“.

Проектот се фокусира на воспоставување на мониторинг стандарди за добро управување на локално ниво според СИГМА принципите на јавна администрација, и следење на единиците на локалната самоуправа според утврдените стандарди за добро управување, притоа зголемувајќи го учеството на граѓанските организации во креирањето и следење на јавните политики на локално ниво, влијаејќи на подобрување на работата на локалните самоуправи.

На 05.05.2017 кога беше објавен првиот повик за ре-грантирање до 29.05.2017 не беа испратени доволно апликации за Вардарски регион и Источен регион. Со таа цел се објавува повторен повик за доделување грантови на граѓански организации од Вардарски и Источен регион за реализација на проектните активности.

Грантовите ќе бидат доделени на граѓански организации исклучиво од Вардарски и Источен регион (т.е. урбаните центри Велес и Штип).

Апликацијата треба да ги содржи следните документи:

Апликациите треба да бидат поднесени преку електронска пошта на: info@cup.org.mk; cc: ivana.kjurkchieva@cup.org.mk, или во архивата на Центарот за управување со промени на следната адреса: Рајко Жинзифов 44-1, најдоцна до 30.06.2017 година, до 16:00 часот. Насловот на електронската пошта треба да биде назначен со: Апликација_ГГВ (Име на организација).

 


Документација за повикот


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk